ОБЛІК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ

  • Садовська І.Б. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: економічна природа соціального капіталу, облік соціального капіталу, оцінка соціального капіталу, довіра до облікової професії

Анотація

В статті розглянуто економічні передумови виокремлення соціального капіталу як об’єкта бухгалтерського, управлінського і фінансового обліку. Виявлено проблемні питання щодо визначення сутності соціального капіталу з позиції облікової теорії, стандартів і принципів фінансової звітності, теорії управління. Доведено взаємозв’язок соціального, людського, інтелектуального та трансакційного капіталу. Запропоновано методологічні підходи щодо вирішення виявлених проблем з питань обліку соціального капіталу на мікрорівні. Окреслено перспективні напрями досліджень щодо розвитку методології обліку соціального капіталу.

Посилання

1. Гончаренко Н. Соціальний капітал: концептуальна невизначеність у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / Н. Гончаренко // Філософські проблеми гуманітарних наук (Зб. наук. праць). – 2009. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-11431.html (дата звернення: 20.11.2019).
2. Грицаєнко М. І. Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 60 - 65.
3. Дмитренко Г. А. та ін. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь (за заг. ред. Г. А. Дмитренка). К. : Видавництво «Аграрна освіта», 2016. 335 с.
4. Жиглей І.В. Соціальний капітал та його місце в системі бухгалтерського обліку. Вісник ЖДТУ. 2007. № 2 (40). С. 53-62.
5. Жиглей І.В. Становлення і розвиток бухгалтерського обліку як значимої для суспільства науки: аналіз англомовної періодичної літератури. ЖДТУ. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(15). С. 126-137.
6. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалте-рского учета. Научный доклад на 6-ой Международной научной конференции «Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: те-оретико-практическое значение и направления дальнейшего развития». Жито-мир: ЖГТУ, 2007. 68 с.
7. Клочков В.В. Человеческий капитал и его развитие. В кн.: Экономическая теория. Трансформирующаяся экономика. М.: ЮНИТИ, 2004. 406 с..
8. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи: Наукова доповідь за дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 08.06.04. Житомир, ЖДТУ, 2006. 84 с.
9. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспек-тиви розвитку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 541 с
10. Пушкар М.С. Філософія обліку. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 157 с.
11. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. М.: Фи-нансы и статистика, 2004. 272 с.
12. Соколов Я.В. Философские основы бухгалтерской проблематики (в связи с содержанием финансовой отчетности). Проблемы развития теории бухгалтер-ского учета, анализа и контроля; монография. Брест-Житомир: ЖГТУ, 2004. 256 с., С. 82-94
13. Турило А. Концепція оцінки і управління людським капіталом підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Економіка та управління підприємствами. 2019. № 2. С. 44-50.
14. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, органі-зація, прогноз розвитку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2007. 528 с.
15. Шаповалова Т. В. Соціальний капітал: теоретичні засади та стратегії транс-формації: монографія / Т.В. Шаповалова. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУім. В. Даля, 2016. 360 с.
16. Fukuyama, F. «Social Capital, Civil Society, and Development.» Third World Quarterly, 2001, 22 (1), 7-20.
17. Stewart T. The Intellectual capital. The New Wealth of Organizations. N.Y.; L.: Cuzzen-cy. 1997.
Опубліковано
2020-03-27