ФОРСАЙТ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ

  • Рудь Н.Т. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: форсайт, методи, етапи, інноваційний розвиток, проект, прогнозування

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «форсайту». Виділено основні етапи форсайту та методи його функціонування. Обгрунтувано необхідність використання системи форсайт у розв’язанні завдань стратегічного розвитку підприємств. Даний метод дозволяє формувати більш обгрунтовану науково-технологічну та інноваційну політику.

Посилання

1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Технологическое предвидение. Київ: Полі-техніка НТУУ «КПІ», 2005. 5 с.
2. Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. Москва: Наука, 1969. 208 с.
3. Ben R. Martіn. Technology Foresіght іn a Rapіdly Globalіzіng Economy, SPRU. Scіence and technology Polіcy research, Unіversіty of Sussex,1995.
4. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник. Київ: Либидь, 2006. 480 с.
5. Соколов А.В. Форсайт:взгляд в будущее. Форсайт. 2007. №1. С.37.
6. Что такое Форсайт-центр: Государственный комитет – Высшая школа эконо-мики. URL: (дата звернення 25.11.2019).
7. Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2008. 13 c.
8. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. Москва: Прогресс, 1977. 590 с.
9. Власкин Г.А., Ленчук Е.Б. Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ / Г.А. Власкин,– Москва: Наука, 2006. 246 с.
10. Мельникова Е.Н. Прогнозирование в управлении научно-техническим прогре-ссом. Москва: Знание,1988. 18 c.
11. Стратег.Ру: Сетевое издание о стратегии. URL: http://snra.teg.ru/library (дата звернення 25.11.2019).
12. Маркарова А.П. Состояние инновационных процессов на уровне хозяйствую-щих субъектов / Сб. «Актуальные проблемы управления социально-экономическими системами». Москва: Издательство «Перспектива», 2009. 17c.
13. Малицкий Б.А., Попович А.С., Оноприенко М.В. Обоснование системы научно-технологических и инновационных приоритетов на основе «Форсайтных» иссле-дований. Киев: 2008. 13c.
14. Тимченко В.М. Возникновение Форсайта: объективные причины, главные этапы и подходы / Сб. «Экономика и управление в современных российских услови-ях». Москва: Издательство «Перспектива», 2008. 19 c.
15. Кравченко Т.А. Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015 – 2020 рр. Аспекти публічного управління. 2015. №4(18). С.121–128.
Опубліковано
2020-03-27