УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Голячук Н.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: інформація, фінансові результати, облік, рахунки

Анотація

У статті  розглянуто питання організації облікового процесу на підприємствах лісового господарства та формування їх фінансових результатів; проаналізовані визначення науковців та запропоноване власне бачення відображення фінансових результатів в обліку.

Посилання

1. Прохар Н.В., Ночовна Ю.О. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ. 2011. 257 с.
2. Лежненко Л.І. Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України). – автореферат дис… на здобуття науко-вого ступеня к.е.н. зі спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2007. 21с.
3. Скрипник М.Є. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні виробничим підприємством. – автореферат дис… на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2014. 25с.
4. Олійничук О. І. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансового результату операційної діяльності підприємств. Інноваційна економіка. 2010. №2 (16). С.114–120.
5. Костенко Ю. О. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів діяльно-сті підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2016. № 3(2). С. 93-99.
6. Труфіна Ж.С. Облік і контроль формування фінансових результатів операцій-ної діяльності підприємств: теорія, методика, організація. – автореферат дис… на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Державна академія статис-тики, обліку та аудиту Держкомстату України. Київ. 2010. 23 с.
Опубліковано
2020-03-24