ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Бабіч І.І., Патарідзе-Вишинська М.В. Луцький національний технічний університет, ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Ключові слова: аграрні підприємства, фінансова безпека, фінансова стійкість, внутрішні та зовнішні загрози

Анотація

Одним із важливих чинників незалежності держави за умов євроінтеграції є стан фінансової безпеки суб’єктів господарювання, особливо у стратегічному секторі економіки - сільському господарстві. Через нестабільність ринкового середовища постає потреба в комплексній превентивній оцінці зовнішніх та внутрішніх факторів, що прямо чи опосередковано впливають на аграрний бізнес. В статті розглянуто умови, за яких може бути забезпечено пом’якшення впливу факторів ризику та підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на європейському ринку.

Посилання

1. Єрмошенко М. М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наукова монографія. Київ, НАУ, 2010. 232 с.
2. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность. Учебник. Мос-ква, Издательство: Экзамен. 2005. 768 с.
3. Кваша О. С. Синякова А. В. Україна та ЄС: Проблеми та перспективи інтеграції в сучасних умовах URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/25.pdf (дата звернення: 01.10.2019).
4. Лавренчук М. О. Загрози та шляхи забезпечення економічної безпеки в аграрному секторі. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 180-185. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2013_2_27 (дата звернення: 15.10.2019).
5. Залізнюк В. П. Імпортозаміщення в системі забезпечення продовольчої безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1374 (дата звернення: 15.10.2019).
6. Біляк Ю. В. Особливості фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства в загальній системі АПК. Агросвіт. 2019. № 3. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.247. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2803&i=3 (дата звернення: 15.10.2019).
7. Пристемський О. С. Фінансова безпека як базис розвитку сільського господарства . Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. Вип. 8(7). С. 125-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_8%287%29__31 (дата звернення: 20.10.2019).
8. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC (дата звернення: 20.10.2019).
9. Експорт української агропродовольчої продукції до європейського Союзу в умовах глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. URL: http://ucab.ua/files/Survey/Doslidjenna/Manual_UCAB.pdf (дата звернення: 20.10.2019).
10. Чеканська Л.А. Євроінтеграційні процеси України та їх вплив на інвестування в АПК. Ефективна економіка № 10, 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3459 (дата звернення: 20.10.2019).
11. Гайдуцький П. Україна – ЄС: проблеми інтеграції . Джерело тижня 7 червня 2013 року. URL: http://agroconf.org/content/gayduckiyukraina-es-problemy-integracii (дата звернення: 25.10.2019).
Опубліковано
2020-03-18