ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Шевчук К.В., Бондар В.І. Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: фінансові результати підприємства, прибуток, збиток, внутрішня звітність, управлінський персонал

Анотація

У статті розглянуто сутність фінансових результатів діяльності підприємства, визначено їх місце у системі бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів господарювання.  Виділено та узагальнено проблеми інформаційного забезпечення процесу управління фінансовими результатами.

Досліджено проблемні аспекти формування внутрішньої звітності в сучасних умовах господарювання, визначено інформаційні вимоги  користувачів до внутрішньої звітності, запропоновано підхід до її формування.

Посилання

1. Гудзенко Н.М., Григораш М.В. Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. Вип. 29(2). 2018. Херсон. С. 158-160.
2. Назаренко О.В., Лукаш Р.В. Фінансові результати: сутність та особливості організації бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. № 22. 2018. С. 19-25.
3. М(С)БО 18 «Дохід»: Стандарт № 929_025 від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_025 (дата звернення: 22.11.2019).
4. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Положення від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0336-13 (дата звернення: 22.11.2019).
5. Панченко І.А. Внутрішня звітність про фінансові результати діяльності у фор-маті запитів користувачів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Вип. 2 (23). 2012. С. 253-261.
6. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (дата звернення: 22.11.2019).
7. П(С)БО 15 «Дохід»: Положення від 29.11.1999 № 290 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0860-99 (дата звернення: 22.11.2019).
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 22.11.2019).
9. Прохар Н.В., Ночовна Ю.О. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: монографія]. Полтава: РВВ ПУЕТ. 2011. 257 с.
10. Слободняк И.А. Система форматов внутренней бухгалтерской управленческой отчетности. Известия ИГЭА. № 4 (72). 2010. С. 32-37.
Опубліковано
2020-03-27