ФІНАНСОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БЮДЖЕТ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗНИЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

  • Полінкевич О.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: фінансове навантаження, бюджет, Фонд соціального страхування, фізична активність, тимчасова непрацездатність

Анотація

В статті зазначено, що навантаження на бюджет фонду соціального страхування зростає. Описано групи фізичної активності, серед яких виділено працівників переважно розумової праці, дуже легка фізична активність; працівників зайнятих легкою працею, легка фізична активність; працівників середньої тяжкості праці, середня фізична активність; працівників важкої фізичної праці, висока фізична активність; працівників особливо важкої фізичної праці, дуже висока фізична активність. Визначено, що найчисельнішою є група працівників, зайнятих легкою фізичною активністю. Визначено коефіцієнт навантаження на ФСС за групами та фізичною активністю Запропоновано заходи щодо зменшення навантаження на ФСС через підвищення фізичної активності.

Посилання

Gonald Gіrunig and Pamela Hall An introduction to rating casualty business. Corporate communications, reinsurance and risk division. Zurich: Swiss Re, 2014. 27 p.

London transport workers study. Coronary heart disease and physical activity of work. (1953) Lancet 265, 1053-1057. URL: http://www.epi.umn.edu/cvdepi/study-synopsis/london-transport-workers-study.

ВООЗ виявила брак фізичної активності майже у 30% населення Землі. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/529308.html (дата звернення 05.09.2018).

Гаманкова О., Шимків С. Фінансове забезпечення страхування від нещасних випадків в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. 3(180). С. 16-25.

Економічна активність населення України 2018: Статистичний збірник / Дер-жавна служба статистики України: Киїів, 2019. 205 с.

Колот А.М., Грішнова О.А. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. К.: КНЕУ, 2012. 504 с.

Мерзляк А. В., Бубнов А.О. Загальнообов’язкове державне соціальне страху-вання в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Публічне адмініструваня: теорія та практика. 2018. Вип. 1 (19). URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 › Patp_2018_...(дата звернення 14.09.2019).

Низька фізична активність населення обходиться світовій економіці приблизно в $67,5 млрд на рік – ЗМІ. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/381245/nyzka-fizychna-aktyvnist-naselennya-obhodytsya-svitovij-ekonomitsi-pryblyzno-v-67-5-mlrd-na-rik-zmi (дата звернення 31.07.2016).

Никулина Н. Н., Савиных С. И. Андеррайтинг в страховом бизнесе. Страховое дело. 2008. апрель. С. 54-64.

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.09.2017 № 1073. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17 (дата звернення 14.05.2018).

Цьось В.А., Бергєр Юзеф, Сабіров О. Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. 2015. № 3 (31). С. 202–210.

Эллис Ф., Фокс П., Хазелл Г. Общее страхование / Пер. с англ. Новосибирск: Общество Сибирских актуариев и Институт Актуариев, 1997. 191 с.

Опубліковано
2020-03-27