СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • Писаренко Т. М., Московчук А.Т. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: стратегічний управлінський облік, виробничі запаси, стаття балансу, прогнозна модель балансу

Анотація

У статті висвітлено особливості побудови прогнозної моделі фінансової звітності при операціях з виробничими запасами промислового підприємства.

Посилання

1. Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.11.2019).
2. Єфіменко В.І., Гончар М.В. Виробничі запаси підприємства як складова ресур-сного потенціалу та особливості їх обліку. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. T. 4. URL: http://journals.khnu.km. ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_4/219-222.pdf (дата звернення: 25.11.2019).
3. Лищенко О. Г., Сердюк Є. М. Управління виробничими запасами: обліково-аналітичне забезпечення. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/53.pdf (дата звернення: 25.11.2019).
4. Матрос О.М. Виробничі запаси підприємства в контексті управлінського обліку. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. Випуск 3 (08) 2017. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Matros-O.-M..pdf (дата звернення: 25.11.2019).
5. Осадча Г.Г., Щербатюк І.С. Методологічні підходи управління виробничими запасами.   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Випуск 19. 2018. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/89.pdf (дата звернення: 25.11.2019).
6. Сначов М. П., Абакумова Ю. С. Нормування виробничих запасів у структурних підрозділах залізниці. Збірник наукових праць Дніпропетровського націо-нального університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2012. Вип. 4. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/3738/1/Snachov.pdf (дата звернення: 25.11.2019).
7. Топоркова О.А., Савчук Л.М., Сокиринська І.Г. Управління запасами та орга-нізація їх обліку на залізничному транспорті. Економічний вісник. 2016. №3. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2016/3/EV20163_100-107.pdf (дата звернення: 25.11.2019).
Опубліковано
2020-03-27