ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  • Нагірська К.Є., Панасюк І.О. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: звітність, управлінська звітність, інтегрована звітність, трансформація звітності, користувачі звітності, управлінські рішення

Анотація

В статті проаналізовано наукові підходи вчених до визначення поняття звітність в контексті прийняття управлінських рішень. Досліджено етапи трансформації звітності, встановлено переваги та недоліки трансформації звітності, враховуючи потреби управління. Доведено, що звітність є важливим джерелом інформації для користувачів в процесі прийняття ними управлінських рішень.

Посилання

1. Любимов М.О. Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Одеса, 2012. 22 с.
2. Корягін М.В., Куцик П.О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: моногр. К.: Інтерсервіс, 2016. 276 с.
3. Попов А.Н. Управленческая отчетность: критический анализ существующих подходов и определений. Фундаментальные исследования. 2012. № 6. С. 753 – 757.
4. Югансон И.А. Управленческая отчетность: сущность и принципы формирова-ния. Бухгалтерский учет. 2008. № 5. С. 45 – 46.
5. Позов А.Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» К., 2013. 22 с.
6. Иванова Ж.А. Внутренняя управленческая отчет¬ность как информационная основа анализа. Вопросы экономики и права, 2011. № 4. С. 360 – 364.
7. Бабкина О.М. Разработка форм стратегической управленческой отчетности. Известия Иркут¬ской гос. экон. академии, 2010. № 5. С. 170 – 175.
8. Жданова А. Б. Международные системы управлен¬ческого учета : учеб. Пособие. Томск : Изд-во Томского политехн. ун-та, 2011. 162 с.
9. The International Framework. 2013. URL: https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework (дата звернення: 20.11.2019).
10. Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління: Наказ Міністерства фінансів України № 982 від 07.12.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18 (дата звернення: 20.11.2019).
11. Костирко Р.О. Інтегрована звітність - інструмент соціально відповідального бізнесу // Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 49-54.
12. Кузіна Р.В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспе-ктиви розвитку: моногр. Херсон, 2015. 416 с.
Опубліковано
2020-03-24